Политика за поверителност

Политика за поверителност 2018-06-04T10:29:54+00:00

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на https://gdprstop.com/

Приета и утвърдена на 10.05.2018 г.

 

1. Какво представляват личните данни?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) личните данни са информация, която пряко или косвено идентифицира субекта като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например име, пощенски адрес, e-mail, телефонен номер и др.

2. Как GDPRstop обработва Вашите лични данни?

Ние от GDPRstop използваме Вашите лични данни единствено за целите на осъществяване на контакт с Вас и сключване на договор за предоставяне на консултантски услуги.

Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочената цел.

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

 1. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

С цел осъществяване на връзка с Вас и предвид проявения от Вас интерес към предоставяните от GDPRstop услуги, както и и предвид попълване на необходимата форма на интернет страницата ни, ние обработваме следните Ваши категории лични данни:

(1) собствено име;

(2) e-mail;

(3) телефон за връзка.

 

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при извършване на заявка за получаване на оферта за сключване на договор. Следва да се има предвид, че в случай че Вие сте Управител/прокурист или друго лице, част от управителен орган на съответното дружество, то Вашите лични данни, които ние събираме, а именно имената Ви, са публични и обявени в Търговския регистър.

GDPRstop изтрива и унищожава всички лични данни, свързани с Вас, веднага щом сключи договор с представляваното от Вас дружество.

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

 

 1. Използване на Началната страница на https://gdprstop.com:

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт https://gdprstop.com със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.

Използване на „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Моля, вижте нашата политика за използване на бисквитките за повече подробности.

5.    На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. Ние предприемаме подходящи мерки за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

(1) Публични органи:

 

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон.

Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

6. Обработване на лични данни на деца и на специални категории лични данни:

GDPRstop не събира и не обработва лични данни на деца под 18-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

 

GDPRstop не събира и не обработва специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

7. Сигурност на данните Ви:

GDPRstop се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с GDPRstop лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, GDPRstop ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

9. Какви са Вашите законови права?

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които GDPRstop извършва предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. GDPRstop уважава Вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин.

 

Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:

 

 • Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.

 

 • Право на ограничаване: Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:
  • оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им,
  • обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни,
  • повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
  • възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.

 

 • Право на достъп: Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.

 

 • Право на преносимост: По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.

 

 • Право на изтриване: Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;
  • обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 

освен ако обработването е необходимо по следните причини:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
 • в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
 • за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.

 

 • Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, при условие, че обработването не се основава на Вашето съгласие, а на наши легитимни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.

 

 • Право на подаване на жалба: В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни във Вашата държава на местопребиваване или по място на предполагаемото нарушение. В Република България този орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

 

Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:

 

 • Срок: Ще се опитаме да изпълним Ваше искане за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в срок от 30 дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане.

 

 • Ограничаване на достъпа: В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.

 

 • Невъзможност за идентификация: В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

 

 • Упражняване на Вашите законови права: За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в края на тази политика адреси.

 

10. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на сключване на договор за предоставяне на консултантски услуги с представляваното от Вас дружество, докато са ни необходими за сключване на договора, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци на дружеството. Ние не пазим историята, свързана с Ваши лични данни и с Вашия контакт с GDPRstop

11. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката.

12.  Данни за контакт:

Данните на администратора на лични данни са: „БЕКЯРОВНЕТ“ ЕООД, ЕИК 203567367, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Дървеница, ул. Жеко Войвода № 4, представлявано от управителя Васил Бекяров.

Моля отправяйте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права на следните адреси.

[info@gdprstop.com]
[гр. София, жк. Дървеница, ул. Жеко Войвода № 4.

Ние използваме "бисквитки", за да направим този сайт по-добър. Ние също така използваме Google Analytics за проследяване на статистически данни за посетителите. Ако продължите да използвате Gdprstop.com, ние ще приемем, че сте съгласни с използването на бисквитки. Ако не, можете да промените настройките на бисквитките по всяко време и / или да напуснете сайта. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close